ZAPISNIK SA REDOVNE SKUPŠTINE HKDŠ

ZAPISNIK

sastavljen dana 21.02. 2022. godine povodom skupštine Hrvatskog kluba dopisnih šahista (HKDŠ) održane elektroničkim putem u razdoblju od 06.02. do 20.02. 2022. godine.

Na temelju članka 26. Statuta predsjednik Kluba sazvao je Skupštinu Hrvatskog kluba dopisnih šahista sa sljedećim prijedlogom dnevnog reda:

 1. Izvješće predsjednika o radu HKDŠ u proteklom razdoblju
 2. Izvješće izbornika
 3. Plan rada za 2022. godinu
 4. Izvješće Nadzornog odbora
 5. Usvajanje godišnjeg financijskog izvješća za 2021. godinu
 6. Financijski plan za 2022. Godinu
 7. Donošenje odluke o privremenoj obustavi plaćanja članarine
 8. Razno

Skupština se održava elektroničkim putem.

Od dana objave ovog dnevnog reda pa do završetka rasprave i glasovanja po točkama dnevnog reda mora proći najmanje 15 dana.

Odluke se donose elektroničkim glasovanjem po svakoj točki dnevnog reda.

Smatra se da je odluka donesena ako je za istu glasovala većina članova koji su pristupili glasovanju u odnosu na one koji su glasovali protiv.

Prijedlog dnevnog reda i materijali o kojima će se raspravljati na skupštini javno su objavljeni u glasilu HKDŠ-a na mrežnim stranicama http://hrklubds.blogspot.hr  dana 5. veljače 2022. godine, a istog dana svi članovi s popisa članstva obaviješteni su elektroničkom poštom o terminu i načinu održavanja skupštine.

Posljednji dan za raspravu i glasovanje bio je 20. 02. 2022. godine.

Nije bilo prijedloga za izmjenama i dopunama ovako predloženog dnevnog reda.

Članovi koji su pristupili glasovanju (ukupno 18, abecednim redom):

Bajt Dražen, Barbarić Vuk-Tadija, Bulat Milan, Cvetnić Vladimir, Dorić Nenad, Hržina Boris,  Ivec Ivan, Jerković Leonardo, Komar Miroslav, Kostanjšek Zorko, Krivić Davor, Latas Perica, Ljubičić Ante, Ljubičić Leonardo, Piacun Eduard, Repanić Frane , Tešić Zdravko i Vujnović Ratko.

 

Točka 1.  Izvješće predsjednika o radu HKDŠ u proteklom razdoblju

Uvodne napomene

Sukladno statutu i poslovniku predsjednik je podnio skupštini izvješće o radu Kluba u proteklom razdoblju. Tekst izvješća javno je objavljen na mrežnim stranicama http://hrklubds.blogspot.hr.

Nakon prebrojavanja pristiglih elektroničkih glasova utvrđuje se da je za prihvaćanje Izvješća glasovalo ukupno 18 članova.

Utvrđuje se da je Izvješće prihvaćeno jednoglasnom odlukom članova koji su pristupili glasovanju.

Točka 2.  Izvješće izbornika

Uvodne napomene

Tekst izvješća javno je objavljen na mrežnim stranicama http://hrklubds.blogspot.hr.

Nakon prebrojavanja pristiglih elektroničkih glasova utvrđuje se da je za prihvaćanje Izvješća glasovalo ukupno 18 članova.

Utvrđuje se da je Izvješće  prihvaćen jednoglasnom odlukom članova koji su pristupili glasovanju.

Točka 3.  Plan rada za 2022. godinu

Uvodne napomene

Tekst Plana javno je objavljen na mrežnim stranicama http://hrklubds.blogspot.hr.

Nakon prebrojavanja pristiglih elektroničkih glasova utvrđuje se da je za prihvaćanje Plana glasovalo ukupno 18 članova.

Utvrđuje se da je Plan prihvaćen jednoglasnom odlukom članova koji su pristupili glasovanju.

Točka 4.  Izvješće Nadzornog odbora

Uvodne napomene

Tekst izvješća javno je objavljen na mrežnim stranicama http://hrklubds.blogspot.hr.

 Nakon prebrojavanja pristiglih elektroničkih glasova utvrđuje se da je za prihvaćanje Izvješća glasovalo ukupno18 članova.

Utvrđuje se da je Izvješće prihvaćeno jednoglasnom odlukom članova koji su pristupili glasovanju.

Točka 5.  Usvajanje godišnjeg financijskog izvješća za 2021. godinu

Uvodne napomene

Tekst GFI javno je objavljen na mrežnim stranicama http://hrklubds.blogspot.hr.

Nakon prebrojavanja pristiglih elektroničkih glasova utvrđuje se da je za prihvaćanje Izvješća glasovalo ukupno 18 članova

Utvrđuje se da je Izvješće prihvaćeno jednoglasnom odlukom članova koji su pristupili glasovanju.

Točka 6.  Financijski plan za 2022. godinu

Uvodne napomene

Financijski plan  javno je objavljen na mrežnim stranicama http://hrklubds.blogspot.hr.

Nakon prebrojavanja pristiglih elektroničkih glasova utvrđuje se da je za prihvaćanje Plana glasovalo ukupno 18 članova.

Utvrđuje se da je Plan prihvaćen jednoglasnom odlukom članova koji su pristupili glasovanju.

Točka 7. Donošenje odluke o privremenoj obustavi obveze plaćanja članarine

Uvodne napomene

Prijedlog odluke  javno je objavljen na mrežnim stranicama http://hrklubds.blogspot.hr.

Nakon prebrojavanja pristiglih elektroničkih glasova utvrđuje se da je za prihvaćanje odluke  glasovalo ukupno 18 članova.

Utvrđuje se da je Odluka o privremenoj obustavi obveze plaćanja članarine prihvaćena  jednoglasnom odlukom članova koji su pristupili glasovanju.

 Točka 8. Razno

Nije bilo prijedloga po ovoj točki dnevnog reda.

Zdravko Tešić (15.veljače) :

u sklopu točke dnevnog reda razno obavještavam da sam za našeg nacionalnog delegata kod ICCF imenovao gosp. Ivana Iveca sa danom 15.02. 2022. Odluka je javno objavljena nawww. hrklubds.blogspot.com Ova odluka uslijedila je nakon prethodnog dogovora između L. Ljubičića i I. Iveca oko preuzimanja dužnosti koja je sada tehnički u tijeku. Za sva buduća pitanja vezano za prijave na turnire, upisnine i sl. možete kontaktirati g. Iveca na adresu e-pošte [email protected]

Našem  dugogodišnjem delegatu velemajstoru L. Ljubičiću duboko se u osobno ime i u ime svih vas zahvaljujem na svemu učinjenom u dosadašnjem radu i želim sve najbolje u daljnjem životu i profesiji. Siguran sam da će i dalje spremno uskočiti ako se pojavi neki problem.

153 Views0
IVAN IVEC NOVI JE NACIONALNI DELEGAT KOD ICCF

Predsjednik HKDŠ svojom je odlukom imenovao novog delegata HKDŠ za odnose sa ICCF.

Odluku javno objavljujemo:

Na temelju čl. 31. Statuta i čl. 40. Poslovnika o radu Hrvatskog kluba dopisnih šahista, donosim slijedeću

ODLUKU O IMENOVANJU NACIONALNOG DELEGATA

1. IVAN IVEC imenuje se nacionalnim delegatom Hrvatskog kluba dopisnih šahista za suradnju i odnose sa Međunarodnom federacijom dopisnih šahista (ICCF).

2. Mandat povjerenika nije ograničen.

3. Ova odluka stupa na snagu danom donošenja i ima se javno objaviti u glasilu HKDŠ.

U Zagrebu, 15. veljače 2022.

PREDSJEDNIK HKDŠ:

Zdravko Tešić, v.r.

169 Views0
SAZIV REDOVNE GODIŠNJE SKUPŠTINE HKDŠ

Predsjednik HKDŠ  sazvao je redovnu godišnju skupštinu Hrvatskog kluba dopisnih šahista koja će se održati elektronskim putem u razdoblju od 6. do 20. veljače 2022. godine.

Radni materijali dostavljeni su članovima na adrese njihove e-pošte.

Dnevni red skupštine donosimo u nastavku:

Na temelju članka 26. Statuta HRVATSKOG KLUBA DOPISNIH ŠAHISTA, donosim slijedeću

O D L U K U

 

Sazivam  redovnu Skupštinu Hrvatskog kluba dopisnih šahista sa slijedećim prijedlogom dnevnog reda:

 1. Izvješće predsjednika o radu HKDŠ u proteklom razdoblju
 2. Izvješće izbornika
 3. Plan rada za 2022. godinu
 4. Izvješće Nadzornog odbora
 5. Usvajanje godišnjeg financijskog izvješća za 2021. godinu
 6. Financijski plan za 2022. godinu
 7. Donošenje odluke o privremenoj obustavi obveze plaćanja članarine
 8. Razno.

Skupština će se održati elektroničkim putem.

Od dana objave ovog dnevnog reda  pa do završetka rasprave i glasovanja po točkama dnevnog reda mora proći najmanje 15 dana.

Odluke se donose elektroničkim glasovanjem po svakoj točki dnevnog reda.

Smatra se da je odluka donesena ako je za istu glasovala većina članova koji su pristupili glasovanju u odnosu na one koji su glasovali protiv.

Ovaj prijedlog dnevnog reda i materijali o kojima će se raspravljati na skupštini  javno će se objaviti u glasilu HKDŠ-a  na mrežnoj stranici www.hrklubds.blogspot.hr.

Zagreb,  5. veljače 2022.

PREDSJEDNIK  HKDŠ-a:

    Zdravko Tešić, v.r.

173 Views0
ODRŽANA SJEDNICA NADZORNOG ODBORA

U sklopu pripreme redovne godišnje skupštine HKDŠ održana je sjednica Nadzornog odbora.

Zapisnik i odluku donosimo u nastavku:

ZAPISNIK

sastavljen dana 4. 2. 2022. godine povodom sjednice Nadzornog odbora Hrvatskog kluba dopisnih šahista (HKDŠ) održane elektroničkim putem.

Na temelju članka 49. st.3. Poslovnika o radu, predsjednik NO sazvao je sjednicu Nadzornog odbora Hrvatskog kluba dopisnih šahista sa sljedećim prijedlogom dnevnog reda:

 1. Usvajanje izvješća o obavljenom nadzoru zakonitosti rada i poslovanja HKDŠ

Skupština se održava  elektroničkim putem.

Odluke se donose elektroničkim glasovanjem po svakoj točki dnevnog reda.

Smatra se da je odluka donesena ako je za istu glasovala većina članova koji su pristupili glasovanju u odnosu na one koji su glasovali protiv.

 Prijedlog dnevnog reda i materijali o kojima će se raspravljati na sjednici dostavljeni su članovima NO  dana 31. siječnja  2022. godine elektronskom poštom na njihove e-mail adrese.

Do dana sastavljanja ovog zapisnika svi članovi dostavili su svoja mišljenja i obavili glasovanje.

Nije bilo prijedloga za izmjenama i dopunama ovako predloženog dnevnog reda.

Točka 1. Usvajanje izvješća o obavljenom nadzoru zakonitosti rada i poslovanja HKDŠ

 Uvodne napomene:

 Temeljem statutarnih odredbi i odredbi poslovnika o radu, Nadzorni odbor je tijelo HKDŠ koje:

 – obavlja nadzor nad zakonitošću rada i poslovanja HKDŠ,

– nadzire izvršavanje zakonskih, ugovornih i na druge načine utvrđenih obveza HKDŠ,

– prati i analizira ostvarivanje financijske politike i izvršavanje financijskog plana,

– kontrolira blagajnička i financijska izvješća,

– predlaže mjere radi sprječavanja i otklanjanja nezakonitosti i nepravilnosti u radu i

  poslovanju.

 Nadzorni odbor HKDŠ-a je nezavisno tijelo Kluba koje nadzire zakonitost rada i poslovanja svih drugih tijela i dužnosnika unutar HKDŠ-a te o svojem nalazu i mišljenju izvješćuje Skupštinu.

 Nadzorni odbor obavio je poslove iz svoje nadležnosti i jednoglasnom odlukom svih članova (Ivan Ivec, Boris Hržina i Vladimir Cvetnić) donio  nalaz i mišljenje koje upućuje predstojećoj skupštini HKDŠ:

 Nadzorni odbor HKDŠ obavio je nadzor nad zakonitošću rada i poslovanja te kontrolu blagajničkih i financijskih izvješća HKDŠ i donio odluku u tekstu koji se ima objaviti na mrežnim stranicama http://hrklubds.blogspot.hr.

 Sukladno čl. 49. Poslovnika o radu, ovaj se zapisnik ima objaviti  u “Glasniku Hrvatskog kluba dopisnih šahista” na mrežnim stranicama http://hrklubds.blogspot.hr.

156 Views0
IN MEMORIAM: ŽELJKO IVANOVIĆ

IN MEMORIAM: ŽELJKO IVANOVIĆ (18.10.1949. – 12.01. 2022.)

Stvarno izgleda zlokobno kada prva objava na blogu u novoj godini mora biti baš ova.

U srijedu, 12. siječnja 2022. zauvijek nas je u 73-oj godini života napustio Željko Ivanović, FIDE majstor redovnog šaha i šahovski ekspert (ICCF-CCE) dopisnog šaha.

Od rane mladosti provedene u rodnoj Požegi, Željko je bio istinski zaljubljenik u šahovsku igru. Životni put odveo ga je u Zagreb gdje je diplomirao ekonomiju, zasnovao obitelj i proveo veći dio svojeg životnog vijeka. Podjednako je volio i uživao u igranju stolnog i dopisnog šaha; tijekom duge i bogate karijere nastupao je za čitav niz hrvatskih šahovskih klubova, a poseban trag je ostavio u dopisnom šahu.

Strast za ovim vidom šahovskog stvaralaštva nalazimo još od sudjelovanja na famoznoj osnivačkoj skupštini Odbora za dopisni šah ŠSH od 25.01. 1975., koji datum je danas prihvaćen kao početak organiziranog igranja dopisnog šaha u Hrvatskoj, do izbora u vodstvo Odbora 1987. godine u Crikvenici  od kada je bio najbliži suradnik bivšeg dugogodišnjeg predsjednika udruge dr. Zvonka Krečka.

Dugi niz godina, više od desetljeća, bio je izbornik i kapetan momčadi Hrvatske na najznačajnijim
ekipnim natjecanjima u organizaciji ICCF. Pod njegovim vodstvom izboreni su plasmani u Finale 17. Olimpijade ICCF-a 2009. godine te 8. Finale ekipnog prvenstva Europe 2012. godine.

Na osnivačkoj skupštini Hrvatskog kluba dopisnih šahista kao samostalne udruge održane dana 22.02. 2015. izabran je za prvog predsjednika HKDŠ koju funkciju je obavljao do 2021. godine. Bio je vrlo aktivan i kao igrač: u bazama ICCF-a nalazi se njegovih 755 odigranih partija!

Od umirovljenja pa sve do prerane smrti s velikim je žarom i entuzijazmom trenirao i vodio mlađe kategorije ŠK “Sljeme – Agroproteinka” iz Sesveta.

U ovim tužnim trenucima molimo obitelj i sve one koju su ga poznavali da prime iskrene sućuti i suosjećanja u ime HKDŠ i moje osobno. Počivao u miru!

Zdravko Tešić, predsjednik HKDŠ

168 Views0
Skip to content